ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

BUITENHUIS vorkheftrucks B.V.

 1. ALGEMEEN

De onderhavige Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn behoudens wederzijdse schriftelijke afwijking van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop, service en reparatie welke door de Buitenhuis Vorkheftrucks B.V. te Utrecht (verkoper), met haar wederpartij (koper), worden gesloten.

Verwijzing door deze laatste naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, wordt door verkoper niet aanvaard.

 1. AANBIEDING

Alle aanbiedingen van verkoper of van derden namens hem zijn vrijblijvend en zijn berekend op omgaande bestelling en uitvoering onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren. Bij aanbiedingen gevoegde tekeningen worden behoudens beding van het tegendeel gratis verstrekt; zij zijn niet bindend, behalve voor zover zij uitdrukkelijk zijn opgenomen in of deel uitmaken van een door partijen ondertekend contract of een door verkoper schriftelijk aanvaarde opdrachtbevestiging.

 1. OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door verkoper van een al dan niet op diens aanbieding door koper gegeven order, en beperkt zich behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel tot haar inhoud.

 1. PRIJS

Alle prijzen zijn inclusief emballage die tegen kostprijs wordt berekend en die niet wordt teruggenomen. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek in de zin als bedoeld sub. 5.

Verhoging na het sluiten van de overeenkomst van een of meer der kostprijsfactoren in de ruimste zin (daaronder te begrijpen o.m. prijzen van grondstoffen, hulpmaterialen, onderdelen, lonen, vrachten, assurantiepremies) geeft verkoper het recht de met koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. In zover wijziging van de Nederlandse valuta t.o.v. de valuta van het land van herkomst van het verkochte  of onderdelen daarvan, de door verkoper aan zijn leverancier te betalen prijs on-gunstig beïnvloedt, behoudt verkoper zich voor het nadelig verschil aan koper te berekenen.

 1. LEVERING

Het gekochte geldt als geleverd door kennisgeving aan de koper dat goederen gereed zijn voor verzending. Opslag sedert het ogenblik en transport volgens verkoper’s keuze (op- en aflading daaronder begrepen) vindt plaats voor koper’s rekening, die daarvoor tevens het risico draagt, zolang hij verkoper’s schuld aan evt. ontstane schade niet zal hebben aangetoond.

 1. LEVERTIJD

De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op ontvangst overeenkomstig de bedongen termijn van bij derden bestelde materialen.
Wijziging der werkomstandigheden of overschrijding van laatstbedoelde termijn leidt tot zodanige verlenging van de levertijd als in verband daarmede redelijk is. De levertijd gaat in op de datum van aanvaarding van de gegeven order, en na ontvangst van een c.q. op dat tijdstip vervallen betalingstermijn.
Aan overschrijding van de levertijd, door onverschillig welke oorzaak, ontleent de koper niet het recht op niet nakoming van enige jegens de verkoper aanvaarde verplichting noch op schadevergoeding.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd hetgeen is bepaald sub. 5 gaat het eigendom van verkochte goederen eerst op de koper over, nadat de gehele overeengekomen koopsom, met inbegrip van rente en bijkomende kosten integraal door verkoper is ontvangen. Verkoper behoudt zich tot zover zijn eigendomsrechten voor, zolang verkoper niet aan koper zal hebben bericht dat het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud is vervallen;

 1. is het koper uitdrukkelijk verboden het verkochte te vervreemden, in eigenlijke of oneigenlijke zin te verpanden, of onder welke titel ook, al dan niet om baat, aan derden ten gebruike af te staan, of op andere wijze buiten zijn feitelijke heerschappij te brengen;
 2. is koper verplicht verkoper onverwijld te verwittigen van door derden op het gekochte genomen verhaal of ten opzichte daarvan gepretendeerde rechten en ook overigens in ieder opzicht te handelen tot bescherming van verkopers rechten, o.m. door genoemde derde op verkopers recht te wijzen;
 3. is koper verplicht;
  1. het verkochte ten genoegen van verkoper tegen all risk te verzekeren en verzekerd te houden, desgewenst onder overlegging van de polis en betalingsbewijs van de premie aan verkoper;
  2. aan verkoper onverwijld kennis te geven van iedere aan het verkochte object ontstane schade, verlenende koper aan verkoper reeds thans onherroepelijk last en volmacht, gelijk verkoper van koper aanvaardt, bij de verzekeraar op te eisen en van hem in ontvangst te nemen (en daarvoor kwijting te verlenen) de schade-uitkering, waartoe deze op grond van aan het verzekerde object ontstane schade is gehouden.
 1. BETALING

Betaling is slechts bevrijdend, wanneer zij plaats vindt door storting op verkoper’s bank- of girorekening, als vermeld op facturen, of contant tegen kwitantie aan verkopers kantoor te Utrecht.

 • terstond na verzending van de kennisgeving van aanvaarding van de opdracht,
 • voor aflevering als bedoeld in sub. 5,
 • bij aflevering.

Bij gebreke van betaling op de vervaldag, is de koper van rechtswege in gebreke en wordt hem over de niet betaalde koopsom of termijn de wettelijke rente berekend.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijnde 15%, die verkoper naar zijn inzicht zal of heeft moeten maken tot invordering van vervallen koopsommen of termijnen, waaronder begrepen zijn de kosten wegens rechtsgeleerde bijstand, gene uitgezonderd, zijn voor rekening van de koper.

 1. GARANTIE
  1. De verkoper verbindt zich, mits de garantie uitdrukkelijk op de factuur is vermeld, gedurende een termijn van zes achtereenvolgende maanden na de aflevering uit verkoper’s magazijn, doch uiterlijk 500 bedrijfsuren, al die delen van het verkochte te herstellen of te vervangen, welke defect raken, mits, naar het oordeel van de verkoper het defect raken veroorzaakt is door ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie. Indien de installatie dag en nacht in bedrijf is, geldt de garantie drie achtereenvolgende maanden, ingaande op de datum als bovenvermeld. De vervangen onderdelen moeten de verkoper terstond franco worden toegezonden en worden diens eigendom. Op reparaties en nageleverde onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
  2. Voor delen die defect raken door andere dan sub. a genoemde oorzaken, zoals normale slijtage, ongeschikte oliesoorten of smeermiddelen, vuil in het systeem, overbelasting, slechte fundatie of uitlijning, agressieve omgeving, onzorgvuldig of onoordeelkundige behandeling, ongelukken, nalaten van normaal onderhoud, alsmede voor die gevallen waarvan de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond, wordt door de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Deze garantieverplichting vervalt indien de koper gedurende de garantietermijn op eigen initiatief wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend. Garantie-aanspraken worden alleen gehonoreerd indien door koper bij verkoper een service overeenkomst is afgesloten welke voorziet in preventief onderhoud ten aanzien van het geleverde.
  4. Verder dan gratis levering van het nieuwe onderdeel, ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, als- mede invoerrechten en omzetbelasting, dienen steeds door koper te worden betaald. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte deel dan worden aan de koper loon-, reis- en verblijfskosten in rekening gebracht, ongeacht koper’s verplichting de monteur tot onverwijlde uitvoering der werkzaamheden in de gelegenheid te stellen en alle door hem gewenste hulpwerktuigen en -materialen te zijner beschikking te stellen.
  5. Het beweerdelijk niet nakomen door de verkoper van diens garantieverplichtingen ontheft de koper niet van de verplichtingen, welke voor hem uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mochten voortvloeien. De verkoper is tot geen enkele garantie - hoe ook genaamd - gehouden, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verkoper alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
  7. Bovenstaande garantieregeling geldt slechts indien zij uitdrukkelijk op de betreffende factuur is vermeld. Ten aanzien van levering(en) aan (heftruck) wederverkopers, dan wel (heftruck) verhuur/ lease bedrijven, geldt deze garantieregeling niet.
 1. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de verkoper ter zake van de overeenkomst is beperkt tot zijn garantieverplichtingen. Hij is in het bijzonder niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. daden of nalatigheden van verkoper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door hem zijn tewerkgesteld.
 2. schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege koper verstrekte gegevens.
 3. fouten of verzuimen welke verkoper bij uitvoering van de opdracht mocht begaan, of evt. niet nakoming van verplichtingen jegens de koper of van gebreken aan het verkochte.

Vorderingen terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade zijn uitgesloten. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor de verkoper mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vorderingen van derden op de verkoper, terzake van de in artikel onder 1 en 2 genoemde gevallen.
Voor fouten, nalatigheden enz. in door de verkoper uitgebrachte voorstellen, offertes en/of adviezen is deze nimmer aansprakelijk.

 1. ONTBINDING

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding en de hem verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke de verkoper ten laste van de koper heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. Indien de verkoper ingevolge het hierboven gestelde de uitvoering der overeenkomst opschort, zal hij de afgewerkte, in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen voor rekening en risico van koper opslaan en zal de koper aan de verkoper de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.

 1. WANPRESTATIE VAN DE KOPER

Bij niet nakoming van één zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. Indien verkocht is tegen een niet vaststaande prijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, indien de koper binnen drie dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de hem door de verkoper meegedeelde nader vastgestelde prijs.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is behoudens schriftelijk overeengekomen afwijking, Nederlands recht toepasselijk. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse van vestiging van verkoper. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, of wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.